Information

Topics

Brief details......link to read more...

» อ่านต่อ
Information

Topics

Brief details......link to read more...

» อ่านต่อ
Information

Topics

Brief details......link to read more...

» อ่านต่อ
Information

Topics

Brief details......link to read more...

» อ่านต่อ

We intend to conquer the limit.

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่เหนือขีดจำกัด

ทำไมหลายหน่วยงานเลือกใช้บริการของ อินฟินิทซอฟท์

  • บุคคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นระยะเวลานานและบทบาทรับผิดชอบหน้าที่สำคัญในงานต่างๆ
  • บุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบสารสนเทศ
  • มีความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการเดิมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่พึงพอใจในผลงานและบริการ
  • บุคลากรเคยผ่านการทำงานทั้งในส่วนราชการและเอกชน และยังเคยเป็นอาจารย์และวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ นอกจากนั้นยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆมามากกว่า 10 แห่งทำให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้า
  • เป็นบริษัทขนาดเล็กมีความคล่องตัวสูงในการทำงาน และเน้นการทำงานเป็นทีม
»อ่านต่อ